Integritetspolicy

Jord på trynet Ideel Förening
Org.nummer: 802453-0258
Adress: c/o Mats Schörling. Brene Gård . 643 93 Vingåker
Epost:carina@hogstalantbruk.se
Telefon: 0703458175

Integritetpolicy för Jord på trynetswebbplats

 

1. Bakgrund

Denna integritetpolicy (”Policyn”) anger regler och riklinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på
Jord på trynet 802453-0258 (s) webbplats www.jordpatrynet.se. Policyn anger hur personuppgifter
samlas in, hur de används, hur webbplatsens användere har kontroll över hantering av sina
personuppgiftersamt hur de kan kontakta ansvarig för dessa frågor.

 

2. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information och svar på hur deras
personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.

 

3. Samtycke

 1. Inhämta samtycke
  För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens
  användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att alla parter förstår hur personuppgifterna
  hanteras.
  Vi inhämtar samtycke på följande sätt:
  Via acceptans av villkor och policys på hemsidan
 2.  Återkalla samtycke
  Dina personuppgifter kan när som helst återkallas, vilket görs på följande sätt:
  Epost: carina@hogstalantbruk.se
 3. Radera personuppgifter
  När samtycket återkallas kan användaren begära att hens information ska raderas från webbplatsens
  samtliga servrar. Detta görs genom att kontakta vårt dataskyddsombud på telefon: 0703458175

4. Behandling av personuppgifter

 1. Personuppgifter som behandlas
  Följande personuppgifter kan samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:Namn via vårt kontaktformulär
  IP-adress via vårt kontaktformulär
  E-post via vårt kontaktformulär
  Telefonnummer via vårt kontaktformulär
  Fri information som delas utav den som tar kontakt via vårt kontaktformulär
 2. Syftet med behandlingen av personuppgifter
  Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:Kontakt
  Marknadsförning
  Fakturering
 3. Personuppgifterna delas med
  Användarens personuppgifter kan komma att delas med tredje part/-er enligt följande:Google
  Vår webbyrå Digital Island AB
 4. Hur länge sparas personuppgifterna?
  Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet. De kommer sparas som
  längst enligt följande:Kunduppgifter 3 år efter avslutat kontakt
  E-post 3 år efter avslutad kontakt
  Telefonnummer 3 år efter avslutad kontakt

5. Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta.
Vi behandlar personuppgifter på följande grunder:

 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet
 • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar
 • På personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den

 

6. Säkerhet och kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas
personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.
Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter
som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt.
Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen
kommer behandlas konfidentiellt.
Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Datainspektionen
att rapporteras

 

7. Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta.
Vi behandlar personuppgifter på följande grunder:

 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har
  med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en vara eller tjänst du köpt
 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex.
  bokföringsskyldighet
 • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna
  besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster
  som du tidigare köpt
 • På personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till
  den

 

8. Dina rättigheter

Som en användare vars personuppgifter vi behandlar, har du vissa rättigheter som du kan göra
gällande:

 • Rätt till information
  Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Vid en personuppgiftsincident, har
  du i vissa fall som registrerad även rätt till särskild information. Somliga personuppgiftsincidenter är
  vi, som personuppgiftsansvariga, skyldiga att anmäla till Datainspektionen.
 •  Rätt till rättelse
  Som registrerad äger du rätt att kontakta oss för att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering
  Om någon av nedan förutsättningar föreligger, har du som registrerad rätt att, utan onödigt
  dröjsmål, få dina uppgifter raderade.
  – Uppgifterna behövs inte längre för ändamålet för behandlingen.
  – Behandlingen grundar sig på ditt samtycke, som du återkallar.
  – Behandling sker för direktmarknadsföring, och du motsätter dig denna behandling.
  – Du motsätter dig behandlingen som sker efter vår intresseavvägning, och det finns inte berättigade
  skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Personuppgifterna har behandlats i strid med lag.
  – Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Rätt till begränsning
  I enskilda fall har du som registrerad rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter
  begränsas. Rätten till begränsning kan t.ex. åberopas om du anser att uppgifterna är felaktiga och
  med anledning av detta har begärt rättelse.
 • Dataportabilitet
  Som användare har du i vissa fall rätt att få ut, och på annat håll använda, sådana uppgifter som du
  själv har lämnat till oss. Detta gäller i de fall du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om
  det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla produkter eller tjänster till dig enligt ingånget
  avtal.
 • Rätt att göra invändningar
  Rätt till invändning mot behandling av dina personuppgifter kan göras i de fall vi behandlar dessa
  utifrån en intresseavvägning. Om vi anser att en behandling ändå ska ske, måste vi påvisa att det
  finns intressen som väger tyngre. Som registrerade har du alltid rätt att invända mot
  direktmarknadsföring.
 • Klagomål
  Vid händelse du anser att dina uppgifter behandlats i strid med gällande lag bör du snarast anmäla
  det till oss, varvid vi kommer utreda detta. Du kan även anmäla det till Datainspektionen.
 • Skadestånd
  Om du har lidit skada p.g.a. att dina personuppgifter har behandlats i strid med
  dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan begära skadestånd från oss eller väcka
  skadeståndstalan i domstol.

 

9. Behandling av personuppgifter om barn

Jord på trynet förening är inte avsedd för personer under 18 år och vi sparar aldrig personuppgifter
om någon omyndig person under 18 år.

 

10. Cookies

På vår webbplats används s.k. cookies, vilket är små textfiler som lagras på din dator när du besöker
en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren,
eller ger oss statistik om användandet av vår webb. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats
informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att
cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger
dig möjlighet att blockera cookies.

 

11. Ändringar i policyn

Den här policyn publicerades 28-10-2020 och uppdaterades senast den 28-10-2020.
Denna policy kan komma att ändras i framtiden, så användare uppmanas att läsa denna policy med
jämna mellanrum.

 

12. Kontakt

Jord på trynet är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under
webbplatsen www.jordpatrynet.se
Org.nummer: 802453-0258
Adress: c/o Mats Schörling. Brene Gård . 643 93 Vingåker
Epost: carina@hogstalantbruk.se
Telefon: 0703458175